Privacy

1. Introductie
De Koninklijke Nederlandse Dambond (de “KNDB”) is de beheerder van alle websites die vallen onder het domein kndb.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de KNDB persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de KNDB.

De KNDB zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De KNDB voldoet aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de KNDB worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de KNDB verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de KNDB ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de betreffende formulieren van de KNDB (beschikbaar via de website), op de formulieren van de aangesloten dambonden en verenigingen, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals relatienummer, e-mailadres en NAW-gegevens). Verder verzamelt de KNDB persoonsgegevens met betrekking tot de door de dammers behaalde prestaties, zoals rating, behaalde diploma’s en wedstrijdresultaten.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
De KNDB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van de KNDB, inclusief maar niet beperkt tot:
  i. het organiseren van damwedstrijden in diverse spelers categorieën
  ii. het bijhouden van uitslagen, standen, partijnotaties en composities
  iii. het berekenen en publiceren van ratinglijsten
  iv. het faciliteren en bevorderen van deelname aan damwedstrijden
 • het bijhouden van een ledenadministratie
 • het bijhouden van een landelijke database met de ratings van dammers
 • het verstrekken en verzenden van informatie (bijvoorbeeld nieuwsbulletins en Het Damspel) en/of het doen van aanbiedingen
 • het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten
 • het ontwikkelen van beleid, bijvoorbeeld voor verschillende doelgroepen zoals aspiranten, junioren, vrouwen en senioren
 • het doen van relatiebeheer
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden
 • het delen van bepaalde gegevens met sportkoepel NOC*NSF teneinde voor ondersteuning in aanmerking te komen en/of beleid op het gebied van sport verder te ontwikkelen
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de bij de KNDB aangesloten (lokale) damverenigingen en bijzondere dan wel provinciale dambonden, voor zover de dammers bij zulke verenigingen en/of bonden zijn aangesloten. Daarnaast verstrekt de KNDB de ratinggegevens en wedstrijduitslagen van de relevante dammers aan de organisatoren van damtoernooien, Toernooibase en aan de FMJD (de werelddambond). Tevens verstrekt de KNDB (geanonimiseerde) niet tot uw persoon herleidbare gegevens aan NOC*NSF voor statistische doeleinden.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De KNDB neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
De website van de KNDB kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De KNDB is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De KNDB raadt u aan om het privacy beleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van de KNDB kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De KNDB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Wijzigingen van het privacy beleid
Het bestuur van de KNDB behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

8. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot bondsbureau@kndb.nl